Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

4849 ec08 500
filodiseta
5505 4aae
Reposted fromfitvet fitvet
filodiseta
Reposted fromdogs dogs viafitvet fitvet
filodiseta
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
filodiseta
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...

October 20 2017

filodiseta
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaBeLikeBlair BeLikeBlair
filodiseta
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viaBeLikeBlair BeLikeBlair
7728 5a6d
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaWilalena Wilalena
filodiseta

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

filodiseta
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood

October 07 2017

filodiseta
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
filodiseta
2590 b366 500
Reposted fromverronique verronique viamayamar mayamar
filodiseta
1635 81ce
Reposted fromkostuchna kostuchna viapikkumyy pikkumyy
filodiseta
filodiseta
0648 3cd9
Reposted fromdepth depth viaoutofmyhead outofmyhead
filodiseta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl